Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

 1. Podstawowym przedmiotem działania Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 2. Zadania ,o których mowa w ust.1 zakład wykonuje jako operator publicznego transportu zbiorowego poprzez:
 3. gminne przewozy pasażerskie-przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie
 4. przewóz ocharakterze użyteczności publicznej-powszechnie dostępna usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywana przez operatora publicznego transportu zbiorowego w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na danym obszarze.

Zakład realizuje także zadania własne Gminy Miejskiej Starogard Gdański w zakresie:

 1. utrzymania, modernizacji i remontów nawierzchni ulic, chodników i innych urządzeń związanych z drogą lub pasem drogowym publicznych dróg gminnych oraz gminnych dróg wewnętrznych,
 2. oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablicami z nazwami ulic, placów, rond i skwerów,
 3. zarządzania i administrowania przystankami komunikacji miejskiej wraz z poborem stosownych opłat,
 4. oczyszczania miasta, w szczególności: utrzymania zimowego jezdni i chodników, całorocznego opróżniania koszy ulicznych i wywozu odpadów komunalnych z tych terenów oraz likwidacji dzikich wysypisk na terenie miasta w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta,
 5. utrzymania czystości i porządku na niezagospodarowanych terenach miejskich,
 6. utrzymania zieleni gminnej (w tym parków miejskich),
 7. utrzymania gminnych placów zabaw i terenów rekreacyjnych,
 8. zarządzania i administrowania targowiskiem miejskim wraz z poborem stosownych opłat,
 9. zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi wraz z poborem stosownych opłat,
 10. utrzymania cmentarzy wojennych, pomników i miejsc pamięci,
 11. realizacji zadań z zakresu estetyzacji miasta (m.in. wystrój świąteczny, oflagowanie, urządzenia reklamowe, tablice, gabloty i słupy ogłoszeniowe),
 12. utrzymania kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych i urządzeń melioracyjnych,
 13. utrzymania szaletów miejskich,
 14. utrzymania miejskich fontann i zdrojów ulicznych,
 15. poboru i windykacji opłaty parkingowej w miejskiej strefie płatnego parkowania oraz opłat dodatkowych,
 16. zarządzania i administrowania węzłem integracyjnym transportu zbiorowego wraz z poborem stosownych opłat,
 17. wykonywania interwencyjnych prac porządkowych i innych zadań doraźnie zlecanych przez Prezydenta Miasta.

Dodatkowym zakresem działania Zakładu jest:

 1. udostępnianie środków transportowych, oraz wiat przystankowych do eksponowania reklam,
 2. utrzymanie sprawności technicznej i użytkowej eksploatowanych pojazdów oraz obiektów i urządzeń technicznych i infrastruktury komunikacyjnej,
 3. wynajmowanie pojazdów,
 4. udostępnianie miejsc parkingowych na placu postojowym,
 5. naprawy, przeglądy techniczne, mycie, sprzątanie pojazdów,
 6. prowadzenie innej działalności związanej z możliwościami technicznymi i organizacyjnymi Zakładu.

Opublikował(a): Krzysztof Kalkowski

Ostatnia zmiana:

Skip to content