RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.10.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana treści RODO

RODO

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim zapewniał będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Zakład dysponuje, że:

1) Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim - siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Tczewska 20 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszły wskutek zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.

2) Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez MZK w Starogardzie Gdańskim, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa przewozowego, cywilnego i gospodarczego.

3) Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez MZK w Starogardzie Gdańskim dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych z Zakładem. W wymagających tego przypadkach MZK w Starogardzie Gdańskim ubiegał będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.
MZK w Starogardzie Gdańskim deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
• wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach, w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Zakładu oraz w pojazdach autobusowych,
• marketing usług własnych oraz promowanie działalności MZK w Starogardzie Gdańskim i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
• dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

4) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK w Starogardzie Gdańskim, w tym profilowaniu.

5) Osobom, których dane Zakład przetwarza przysługują prawa:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) danych,
• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
• do ograniczenia przetwarzania danych,
• do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) MZK w Starogardzie Gdańskim przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Zakładu.

7) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z MZK w Starogardzie Gdańskim umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, podmiot wyspecjalizowany w kontrolach biletowych i windykacji należności.

8) Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9) MZK w Starogardzie Gdańskim wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
• telefonicznie: 537 005 680
• drogą elektroniczną: ido.jednostki@um.starogard.pl
• osobiście, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania).Opublikował: Krzysztof Kalkowski
Publikacja dnia: 15.10.2018
Podpisał: Piotr Pawłowski
Dokument z dnia: 09.08.2018
Dokument oglądany razy: 2 513