RODO

OGÓLNY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – INTERESANCI MZK

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim zapewniał będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Zakład dysponuje, że:

I. Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator)
Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu załatwienia określonej sprawy jest Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim – siedziba: 83-200 Starogard Gdański, ul. Tczewska 20 (dalej: Zakład)
II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl
III. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Zakład przetwarza Państwa dane osobowe, w których posiadanie wszedł wskutek realizacji zadań statutowych, zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów,.
Cele przetwarzania danych osobowych mogą być związane z:

Następnie Państwa dane osobowe mogą być przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Z uwagi na fakt, że jest to klauzula ogólna informujemy w niej o możliwych celach przetwarzania danych osobowych w zakładzie. Szczegółowe informacje będą Państwu przekazywane w momencie rozpatrywania Państwa indywidualnych spraw oraz są dostępne na stronie pkt X.
IV.Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, organy, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, które zgodnie z art. 28 RODO, przetwarzają dane na zlecenie i w imieniu Administratora i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia przetwarzania danych podpisanych z Administratorem, np. podmiotom zapewniającym zewnętrzną obsługę w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentów.
V. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z obowiązującą w Zakładzie Instrukcją Kancelaryjną – przez okres wskazany w tym dokumencie licząc od końca roku, w którym zakończono czynności w Państwa sprawie.
VI. Przysługujące prawa

Przysługuje Państwu prawo do:

VII. Skarga do organu nadzorczego
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
VIII. Wymóg podania danych
Zależnie od celu pozyskiwania danych osobowych, ich podanie, może mieć charakter obowiązkowy lub dobrowolny. Obowiązek podania danych osobowych wynika z zakresu określonego przepisami szczególnymi.
IX.Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
X. Szczegółowe klauzule informacyjne.


Opublikował: Krzysztof Kalkowski
Publikacja dnia: 06.10.2021
Podpisał: Piotr Pawłowski
Dokument z dnia: 09.08.2018
Dokument oglądany razy: 2892
29.11.2021 // mzk.starogard.pl/bip