Sprawozdanie finansowe

Zgodnie z paragrafem 34 pkt 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) publikujemy sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

Elementy sprawozdania finansowego:

  1. Bilans samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
  2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. 
  4. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2018 r.

Opublikował: Krzysztof Kalkowski
Publikacja dnia: 15.05.2019
Podpisał: Krzysztof Kalkowski
Dokument z dnia: 08.05.2019
Dokument oglądany razy: 650
1.06.2020 // mzk.starogard.pl/bip